Regulamin

§8. Postanowienia końcowe

  1. O każdej zmianie niniejszego Regulaminu SGSP powiadamia użytkownika bezzwłocznie, za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany w Koncie Użytkownika. Zmiana Regulaminu nie wymaga zmiany umowy zawartej między użytkownikiem, a SGSP.
  2. Aktualna treść Regulaminu umieszczona jest na platformie.
  3. Jeżeli w terminie 7 dni roboczych od ogłoszenia zmian w Regulaminie użytkownik nie złoży za pośrednictwem zwrotnej wiadomości e-mail oświadczenia o odmowie przyjęcia zmian w Regulaminie, przyjmuje się, że użytkownik zaakceptował nową treść Regulaminu. Odmowa przyjęcia zmian w Regulaminie oznacza rezygnację użytkownika z korzystania z platformy (konto zostanie zablokowane i skasowane).
  4. Dodatkową pomoc, informacje o działaniu platformy użytkownik może uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej u administratora platformy.
  5. SGSP zobowiązuje się do zachowania tajemnicy danych osobowych użytkownika.