Regulamin

§3. Warunki bezpieczeństwa

  1. Parametry dostępu, umożliwiające korzystanie z platformy zostaną przekazane użytkownikowi przed pierwszym logowaniem. Po pierwszym zalogowaniu użytkownik zobowiązany jest do zmiany indywidualnego hasła, z wyjątkiem sytuacji, gdy użytkownik założy konto samodzielnie.
  2. Hasło Użytkownika jest przetrzymywane w sposób uniemożliwiający jego podejrzenie. W przypadku zapomnienia hasła, jego samodzielne odzyskanie odbywa się na podstawie loginu lub adresu e-mail. Na wniosek użytkownika system platformy generuje jednorazowe hasło i wymusza zmianę hasła po zalogowaniu.
  3. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim, chronić i utrzymywać w tajemnicy otrzymane dane dostępowe oraz ponosić pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki działań tych osób na platformie.
  4. Wskazówki i zalecenia dotyczące ochrony parametrów dostępu użytkownik może uzyskać za pośrednictwem poczty e-mail od administratora platformy.
  5. Platforma wymusza stosowanie „bezpiecznych haseł” tzn. hasło musi być co najmniej 8-znakowe z wielką literą, cyfrą
    i znakiem specjalnym oraz zmieniane jest co 30 dni.