Prezentowane kursy/bloki przedmiotowe skierowane są do studentów drugiego roku studiów stacjonarnych WIBP. Ich celem jest rozwinięcie i uzupełnienie treści oraz udostępnienie materiałów wykładowych, które pomagają przygotować się do poszczególnych ćwiczeń i do egzaminu z przedmiotu "Środki gaśnicze i neutralizujące". W bloku "Środki gaśnicze i neutralizujące - laboratorium" wspomagane jest 12 ćwiczeń laboratoryjnych. Wspomaganie polega na dostępie studentów do materiałów dydaktycznych i instrukcji wykonywania ćwiczeń on-line oraz grupowym wykonywaniu sprawozdań z ćwiczeń. Sprawozdania  wraz z protokołem wykonania ćwiczeń będą przesyłane do oceny przez prowadzących ćwiczenia poprzez narzędzia platformy e- learningowej. Oceny i komentarze do sprawozdań studenci mogą odczytywać w elektronicznym dzienniku ocen.

 

Semestr 2

Kursy dostępne dla studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018

  1. Środki gaśnicze i neutralizujące - wykład: 30 h
  2. Środki gaśnicze i neutralizujące - laboratorium: 30 h